Kvalité och miljö

Vår kvalitetspolicy

Nordisk Truck-Trans AB säljer, servar samt hyr ut produkter med sådan kvalitet och på ett sådant sätt att kundens krav, behov och förväntningar tillfredsställs, så att vi redan från början vinner kundens fulla förtroende. Alla på företaget har ett ansvar för att det egna arbetet blir utfört på ett sådant sätt att våra produkter levereras med rätt kvalitet och i rätt tid.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Arbeta enligt SS-EN ISO 9002 standarden
 • Ansvarsfrågorna ska vara klart definierade och kända av all personal som utför arbete som påverkar kvaliteten på våra tjänster
 • Våra tjänster skall inge säkerhet och tillförlitlighet så att kunden får förtroende för oss
 • Allt görs rätt från början - i de tjänster vi utför såväl externt som internt
 • Vi kommer att nå ännu bättre kvalitet genom att vi ökar vår medvetenhet om vad kvalitet betyder för våra kunder. Nordisk Truck-Trans AB skall följaktligen upplevas som ett kvalitetsföretag av alla våra kunder
 • Vi siktar på att bli en god referens för ett långsiktigt och varaktigt samarbete

Vår miljöpolicy

Nordisk Truck-Trans AB skall i sin verksamhet sträva efter att marknadsföra och använda produkter som har en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Marknadsföra produkter med bästa miljöegenskaper och som möter högsta effektiviseringskrav
 • Underhålla produkter på ett sådant sätt att minsta miljöpåverkan uppnås. Att tänka enligt kretsloppsprincipen och välja miljöanpassat och återanvändbart material i största möjliga mån
 • Miljöfarligt avfall hanteras och tas om hand med största försiktighet och sorteras enligt särskilda rutiner
 • Att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos de anställda, samt ständigt försöka förbättra miljöarbetet med målsättningen att bidra till att skapa en renare miljö

Några praktiska exempel:

 • Returhantering av batterier
 • Oljeavskiljare i tvätthallen.
 • Omhändertagande av spillolja
Top